TL
TL

Home > Aming mga proyekto > Columbia Sportswear

Fashion

Omnichannel development by culture

Industriya

Fashion

Serbisyo

Omnichannel development by culture

Promoting social networks in a coherent and culturally appropriate way

ISANG MAIKLING
KABUUANG PANANAW

Columbia Sportswear Company is an American company specializing in the manufacture and sale of outdoor sportswear, footwear and accessories. Founded in Portland in 1938 by Paul Lamfrom, the brand is now present in over 90 countries, with products sold in over 13,000 outlets worldwide. The company is particularly well known for its range of technical clothing for skiing, hiking, mountaineering and other outdoor activities.

Columbia Sportswear is also known for its strong commitment to CSR, with initiatives such as the "Re-Threads" program, which allows consumers to return their used Columbia products for recycling or reuse.

While Columbia Sportswear is very well known in the United States, the company needed an effective strategy to raise its profile in Europe, such as via social media. But with a strong brand DNA, it was important to maintain brand consistency and adapt the message to speak to each culture, ensuring that sources of engagement were tailored to each country.

So it called on Datawords, and its expert social media branch Vanksen, to find solutions to give the brand as much resonance in Europe as it had in the USA.

To meet Columbia Sportswear's need for internationalization, we have focused on 3 main areas:

  • We defined, deployed and managed a brand content strategy for the brand's European subsidiaries. Working closely with Columbia Sportswear's global teams via our US subsidiary, we defined a coherent editorial line adapted to each target country: France, Spain, Germany and the UK. This approach enabled us to ensure brand consistency while avoiding unnecessary duplication of resources and communication elements.

  • The Datawords community management teams then mobilized to carry out daily, customized management of the brand's social media across all touchpoints.

  • Finally, one of the highlights of this assignment was Datawords' ability to create interactions between face-to-face (offline) events and their online equivalents, taking into account the cultural characteristics of each of the countries concerned. We have, for example, carried out connected event operations linked to "physical" events such as Mud Days (an outdoor sports event) in France, and Manchester United matches in the UK. These events enabled fans to take part remotely in the special events available to those present on site, thereby strengthening customer commitment and loyalty to the brand.

Thanks to Datawords’ action plan, Columbia Sportswear Company has seen the number of its qualified fans increase by over 60,000 in less than a year. The average engagement rate was 4.5%, and the branded content was shared over 1,000 times during the events, driving growth in the company's e-commerce sales in the process. These results testify to the effectiveness of the brand's digital communications strategy during the key moments of its social media activities in Europe.

Ultimately, thanks to our focus on local relevance and global brand consistency, we were able to create strong engagement for Columbia Sportswear and develop a community of fans in an under-exploited market. The company's cultural transformation in Europe was a key success factor in implementing this strategy, enabling the American firm to adapt to local market requirements and strengthen its online reputation.

ISANG MAIKLING

KABUUANG PANANAW

Ang Columbia Sportswear Company ay isang kompanya sa America na dalubhasa sa paggawa at pagbebenta ng panlabas na kasuotang pang-sports, kasuotan sa paa at mga accessories. Itinatag sa Portland noong 1938 ni Paul Lamfrom, ang tatak ay ngayon nasa mahigit 90 bansa, na may mga produktong ibinebenta sa mahigit 13,000 outlet sa buong mundo. Ang kompanya ay partikular na kilala para sa hanay ng mga teknikal na damit para sa skiing, hiking, pamumundok at iba pang mga panlabas na aktibidad.

Ang Columbia Sportswear ay kilala rin sa matibay na pangako nito sa CSR, na may mga inisyatiba gaya ng programang "Re-Threads", na nagpapahintulot sa mga mamimili na ibalik ang kanilang mga ginamit na produkto ng Columbia para sa pag-recycle o muling paggamit.

ANG

MGA ISYU

Bagama't kilalang-kilala ang Columbia Sportswear sa United States, kailangan ng kompanya ng mabisang istratehiya para iangat ang profile nito sa Europa, gaya ng sa pamamagitan ng social media. Ngunit sa isang malakas na DNA ng tatak, mahalagang mapanatili ang pagkakapare-pareho ng tatak at iakma ang mensahe upang makipag-usap sa bawat kultura, na tinitiyak na ang mga pinagmumulan ng pakikipag-ugnayan ay iniangkop sa bawat bansa.

Kaya't nanawagan ito sa Datawords, at sa ekspertong sangay nito sa social media na Vanksen, na humanap ng mga solusyon para bigyan ang tatak ng mas maraming ugong sa Europa tulad ng nangyari sa USA.

AMING

ISTRATEHIYA

Upang matugunan ang pangangailangan ng Columbia Sportswear para sa internasyonalisasyon, tumuon kami sa 3 pangunahing lugar:

  • Tinukoy, inilagay at pinamahalaan namin ang isang istratehiya sa content ng tatak para sa mga European na subsidiyaryo ng tatak. Sa malapitang pakikipagtulungan sa mga pandaigdigang pangkat ng Columbia Sportswear sa pamamagitan ng aming subsidiyarya sa US, tumukoy kami ng magkakaugnay na linya ng editoryal na inangkop sa bawat target na bansa: France, Spain, Germany at UK. Ang pamamaraan na ito ay nagpahintulot sa amin na matiyak ang pagkakapare-pareho ng tatak habang iniiwasan ang hindi kinakailangang pagdoble ng mga mapagkukunan at mga elemento ng komunikasyon.

  • Ang mga pangkat ng pamamahala sa komunidad ng Datawords ay nagpakilos upang isagawa ang pang-araw-araw, pinasadyang pamamahala sa social media ng tatak sa lahat ng mga puntong tatalakayin

  • Panghuli, isa sa mga tampok ng takdang-aralin na ito ay ang kakayahan ng Datawords na gumawa ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng harapang (offline) na mga kaganapan at ang kanilang mga online na katumbas, na isinasaalang-alang ang mga pangkulturang katangian ng bawat isa sa mga bansang nauugnay. Nagsagawa kami, halimbawa, ng mga konektadong pagpapatakbo ng kaganapan na naka-ugnay sa "pisikal" na mga kaganapan gaya ng Mud Days (isang nasa labas na kaganapang sports) sa France, at Manchester United na mga laban sa UK. Ang mga kaganapang ito ay nagpapahintulot sa mga tagahanga na makilahok nang malayuan sa mga espesyal na kaganapan na magagamit ng mga naroroon sa site, sa gayon ay nagpapalakas ng pangako at katapatan ng kostumer sa tatak.

ANG

MGA RESULTA

Salamat sa plano ng pagkilos ng Datawords, nakita ng Columbia Sportswear Company na tumaas ang bilang ng mga kuwalipikadong tagahanga nito ng mahigit 60,000 sa wala pang isang taon. Ang average na rate ng pakikipag-ugnayan ay 4.5%, at ang branded na nilalaman ay ibinahagi nang mahigit sa 1,000 beses sa panahon ng mga kaganapan, na nagtutulak ng paglago sa mga benta ng e-commerce ng kompanya sa proseso. Ang mga resultang ito ay nagpapatotoo sa bisa ng istratehiya sa digital na komunikasyon ng tatak sa mga mahahalagang sandali ng mga aktibidad sa social media nito sa Europe.

Sa huli, salamat sa aming pagtuon sa lokal na kaugnayan at pagkakapare-pareho ng tatak sa buong mundo, nakagawa kami ng matibay na pakikipag-ugnayan para sa Columbia Sportswear at bumuo ng isang komunidad ng mga tagahanga sa isang hindi masyadong pinagsasamantalahang merkado. Ang pagbabago sa kultura ng kompanya sa Europa ay isang pangunahing salik ng tagumpay sa pagpapatupad ng istratehiyang ito, na nagpahintulot sa Amerikanong kompanya na umangkop sa mga kinakailangan sa lokal na merkado at palakasin ang online na reputasyon nito.

Share