TL
TL

Home > Pamamahala ng personal na data

PAMAMAHALA NG PERSONAL NA DATA

Ganap na alam ng Datawords ang mga regulasyong namamahala sa proteksiyon ng personal na data. Sa pag-iisip na ito, nilalayon naming gawing malinaw at madaling ma-access ang lahat ng impormasyong nauugnay sa pagproseso ng data sa pamamagitan ng aming website hangga't maaari, nauugnay man ito sa isang simpleng kahilingan sa impormasyon, isang subscription sa aming newsletter o isang aplikasyon para sa trabaho sa amin.

Ang layunin ng patakaran sa proteksiyon ng personal na data ng Datawords ay ipaalam sa iyo ang tungkol sa kung paano gagamitin ang data na nakolekta sa pamamagitan ng website na ito, gayundin ang tungkol sa iyong mga karapatan at kung paano mo ito magagamit.

Sinasalamin din ng patakarang ito ang mga prinsipyo ng pagiging kumpidensiyal at seguridad ng data ng Datawords. Ang pagpoproseso ng data ay mahalaga sa Datawords, kaya mahalaga para sa aming negosyo na ito ay isinasagawa nang ligtas at alinsunod sa iyong mga kagustuhan.

Bago kumpirmahin ang pagsusumite ng iyong personal na data sa pamamagitan ng aming website, sumasang-ayon kang basahin at tanggapin ang patakarang ito. Sa pamamagitan ng pagtanggap, ibinibigay mo ang iyong malinaw at walang alinlangan na pahintulot para iproseso ng Datawords ang iyong kahilingan gamit ang data na isinumite para sa layuning ito.

Mga paninindigan ng Datawords

Ang Datawords ay nangangako sa pagsunod sa batas ng France na may kaugnayan sa personal na data, sa partikular na batas blg. 78-17 ng Enero 6, 1978 sa pagproseso ng data, mga file ng data at mga indibiduwal na kalayaan. Bilang karagdagan, ang Datawords ay nakatuon sa pagsunod sa General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 ng European Parliament at ng Konseho of Abril 27, 2016, na ipinatupad mula noong Mayo 25, 2018.

Kaya't ipinangako namin na gamitin ang personal na data na natatanggap namin lamang alinsunod sa mga layunin kung saan ito isinumite.

Nangangako rin ang Datawords na ilagay ang lahat ng pang-organisasyon at teknikal na mga hakbang na kinakailangan upang sumunod sa mga nabanggit na teksto, at upang matiyak ang antas ng seguridad na naaangkop sa mga layunin ng pagproseso at katangian ng data.

Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa patakarang ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Datawords sa dpo@datawords.com.

Sino ang kokolekta ng iyong data?

Para sa pagkolekta ng personal na data ng mga bisita nito sa pamamagitan ng website nito, gumaganap ang Datawords bilang data controller at direktang kinokolekta ang nasabing data.

Ang nakarehistrong opisina ng Datawords ay matatagpuan sa sumusunod na address:

Datawords
66 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
France

Ang Datawords Datasia ay isang société par actions simplifiée (pinasimpleng joint stock na kompanya) nakarehistro sa Nanterre Trade and Companies Register sa ilalim ng numerong 431 857 317, na may share capital na €127,960.00.

Para sa anong layunin kinokolekta ng Datawords ang iyong personal na data?

Personal na data na isinumite sa loob ng aming tab ng contact

Ang personal na data na isinumite sa loob ng aming tab ng contact ay ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na pinili mong ibahagi sa amin. Ang layunin ng impormasyong ito ay para kilalanin ka at para bigyan kami ng pagkakataong makabalik sa iyo nang may posibleng pag-unawa sa iyong mga pangangailangan.

Kung maipadala mo sa amin ang file na iyong pinili upang suportahan ang iyong kahilingan sa pamamagitan ng aming website, nais ipaalala sa iyo ng Datawords na hindi ito sapilitan. Gayunpaman, kung magpasya kang gamitin ang opsiyong ito, ganap kang responsable sa pagpili ng impormasyong ibinigay sa dokumentong ito. Gayundin ang naaangkop sa mensahe na maaari mong isulat at ilakip sa tabi ng kahilingan.

Kapag sumang-ayon kang isumite ang iyong personal na data sa Datawords, sumasang-ayon ka rin na maaaring gamitin ng Datawords ang data na ito sa loob ng mga limitasyon ng mga layuning nakadetalye sa itaas.

Personal na data na isinumite bilang bahagi ng isang aplikasyon sa trabaho

Ang lahat ng personal na data na isinumite sa pamamagitan ng aming website bilang bahagi ng proseso ng recruitment, iyon ay, ang iyong (mga) apelyido at (mga) pangalan, e-mail address, CV at cover letter, ay ginagamit upang suriin ang iyong aplikasyon nang tumpak hangga't maaari at makipag-ugnayan upang ipaalam sa iyo ang resulta ng aming proseso sa recruitment.

Personal na data na isinumite bilang bahagi ng suskrisyon sa newsletter

Kapag ipinadala mo sa amin ang iyong personal na data upang matanggap ang aming newsletter, ginagamit lamang ng Datawords ang impormasyong ito para sa nakasaad na layunin. Maaari kang mag-unsubscribe sa pamamagitan ng pag-click sa naaangkop na link sa bawat newsletter.

Gumagamit ba ng cookies ang website ng Datawords?

Gumagamit ang Datawords ng cookies sa website nito. Ito ay nagpapahintulot sa aming website na gumana nang maayos, upang makakuha ng istatistikal na impormasyon tungkol sa iyong paggamit ng website, at upang ipasa ang impormasyon sa mga ikatlong partido para sa mga layunin ng marketing. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring bumisita sa aming pahina ng “Pamamahala ng cookies” page

Gaano katagal nakaimbak ang data mo?

Ang lahat ng data na nakolekta sa aming mga form ng pagkontak ay pinananatili lamang hangga't kinakailangan upang matupad ang (mga) layunin kung saan ito nakolekta.

Ang data na isinumite bilang bahagi ng isang aplikasyon sa trabaho ay maaaring itago (a) sa loob ng dalawang taon sa kaso ng anumang hindi matagumpay na aplikasyon na maaaring may kaugnayan sa isang alok na trabaho sa hinaharap o (b) para sa tagal ng aming pakikipagtulungan at hanggang 5 hanggang 10 taon pagkatapos nito. Ang data na nakolekta kapag nag-subscribe ka sa aming newsletter ay itatago hangga't ibinibigay mo ang iyong pahintulot sa pagsusumite ng data na ito.

Sino ang makaka-access ng iyong data?

Ang mga karampatang tao lamang na mahalaga sa wastong pagpoproseso ng iyong data ang maaaring maka-access ito.

Hindi kailanman ibebenta ng Datawords ang iyong data. Ang anumang komunikasyon ng iyong data sa isang ikatlong partido ay gagawin lamang sa iyong pahintulot, upang mapabuti ang iyong karanasan sa aming website o sa loob ng balangkas ng pagpapatupad ng isang kontrata na dati mong nilagdaan.

Paano gamitin ang iyong mga karapatan

Kapag sumang-ayon kang ibigay sa amin ang iyong data, may karapatan kang i-access, itama, tutulan at tanggalin ang pagproseso ng nasabing data.

Alinsunod sa GDPR mayroon kang karapatan sa pag-access sa iyong personal na data, karapatang itama at tanggalin ang data na ito, karapatang limitahan ang pagproseso ng data na ito, karapatan sa portability ng data na ito at karapatang tumutol sa pagproseso nito .

Ang mga karapatang ito ay maaaring gamitin sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong kahilingan sa pamamagitan ng e-mail sa sumusunod na address: dpo@datawords.com o sa pamamagitan ng koreo sa:
Datawords
DPO
66 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
France

Nangangako ang Datawords na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang sa lalong madaling panahon pagkatapos matanggap ang iyong kahilingan at ipaalam sa iyo ang anumang pagkilos na ginawa.

Kung nag-subscribe ka sa aming newsletter, maaari kang mag-unsubscribe anumang oras sa pamamagitan ng pag-click sa link sa bawat newsletter.

Mga pagbabago sa patakarang ito

Inilalaan ng Datawords ang karapatang baguhin at i-update ang patakaran sa privacy nito anumang oras alinsunod sa naaangkop na batas.