TL
TL

Home > Karera > Aming mga pinahahalagahan

AMING MGA PINAHAHALAGAHAN

Sa simula pa lang, naniwala ang 6 na tagapagtatag ng Datawords na magkakaiba ang kultura na ang maramihang kultura ay lumilikha ng halaga. Ang totoo ay, naniniwala kami na ito ang recipe para sa tagumpay sa mundo ng negosyo sa ngayon. At ang katotohanan na ang Datawords ay lumalago nang mahigit sa 20 taon ay ang pinakamahusay na patunay nito. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga pinahahalagahang gumagabay sa ating pagpapasya ay maaaring ibuod sa ilang salita: ANG LAHAT NG TAO AY MAHALAGA. Hinahamon tayo ng paniniwalang ito na unahin ang mga pangangailangan at kapakanan ng lahat ng ating stakeholder.

AMING

KREDO*

Employees matter

Pinahahalagahan namin ang bawat empleyado sa buong mundo. Anuman ang kanilang background, kasarian, relihiyon o kadalubhasaan, ang bawat isa ay may natatanging kuwento, katalinuhan at potensiyal na nararapat kilalanin at ibahagi. Iminungkahi namin ang pangangailangan para sa paggalang sa isa't isa at nakatuong pakikinig. Naniniwala kami na ang bawat empleyado ay isang piraso ng isang kumplikadong puzzle: na indibiduwal at/o sama-sama, may kapangyarihan silang gumawa ng pagbabago sa isang maayos na paraan. Kailangan naming siguruhin na ang lahat ng empleyado ay makakahanap ng kanilang lugar para maihatid ang kanilang buong potensiyal.

Clients matter

Ang bawat isa at ang lahat ng mga kliyente namin ay mahalaga. Pangunahing priyoridad namin ang kanilang kasiyahan at tagumpay. Naninindigan kami sa pag-aalok ng mga produkto at serbisyo na may pambihirang kalidad upang maghatid ng makabuluhang mensahe sa bawat isa sa kanilang mga mamimili ng ATAWADAC**. Nagsusumikap kaming bumuo ng batay sa tiwalang relasyon sa lahat ng tao sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago at pag-angkop sa mga pag-unlad ng teknolohiya sa merkado. Ang pamamaraan na ito ay nagpapahintulot sa amin upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan nang kasing epektibo hangga't maaari. Ang aming mga kostumer, anuman ang kanilang background, ay kailangang makakuha ng mga tamang tuntunin mula sa amin para sa isang patas na kita.

Communities matter

Ang mga komunidad na ating tinitirhan ay mahalaga sa kabutihan ng kalagayan ng lahat. Dapat natin silang igalang at mag-ambag hangga't kaya sa pagpapanatili sa kanila sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan, pagbabayad ng ating patas na bahagi ng mga buwis at paggamit ng ating maramihang kulturang talino upang kumilos sa lipunan at protektahan ang ating kapaligiran at likas na yaman.

Shareholders matter

Panghuli, mahalaga din sa amin ang aming mga shareholder! Ang aming negosyo ay dapat na nakatuon sa isang patas na resulta. Kami ay masidhing nakatuon sa pagkuha ng kung ano ang nagsisimula pa lamang. Lumilikha kami ng halaga sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhunan sa maraming kulturang pagganap. Sa pamamagitan ng pagkilos alinsunod sa mga prinsipyong ito, titiyakin namin na ang aming mga shareholder ay makakatanggap ng patas na kita sa kanilang puhunan.

Everyone matters !


*Prinsipyo sa Esperanto, isang internasyonal na wika na ginagamit ng mga tao mula sa hindi bababa sa 120 bansa sa buong mundo.
** *AnyTime, AnyWhere, Any Device, Any Culture.

SUMALI

SA AMIN

AMING MGA TALENTO

Sumali sa aming Multicultural IngenuityTM.

AMING MGA PINAHAHALAGAHAN

Matuklasan ang mga pinahahalagahan na aming binabahagi sa Datawords.