NL
NL

Startpagina > Wettelijke kennisgeving

WETTELIJKE KENNISGEVING

De Datawords-website (hierna ‘de site’ genoemd) is eigendom van Datawords Datasia, een vennootschap van de Datawords Group (hierna ‘Datawords’ genoemd), met maatschappelijke zetel te 66 Rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, Frankrijk, met een kapitaal van € 127.960,00, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 431 857 317, BTW FR96431857317.

De website wordt gehost door:
OVH
2 RUE KELLERMANN - 59100 ROUBAIX - FRANKRIJK
Het datacenter bevindt zich in Gravelines: https://www.societe.com/etablissement/ovh-42476141900052-4a.html

De website wordt bewerkt en ontwikkeld door Serkan Sahin
Hoofd Publicaties: Alexandre Crazover
E-mail: dpo@datawords.com
Tel.: +33 1 75 33 80 80

Deze kennisgeving omvat de gebruiksvoorwaarden van de website door gebruikers.

Gebruiksvoorwaarden

Op de website van Datawords worden de activiteiten en teams van het bureau voorgesteld.

Elke gebruiker die de website bezoekt en doorbladert, wordt verondersteld deze gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard en na te leven.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op modules die in de site zijn geïntegreerd en die communicatie mogelijk maken met sites en platforms van derden die hun eigen gebruiksvoorwaarden hebben vastgesteld. We nodigen alle gebruikers uit om de gebruiksvoorwaarden van deze modules te raadplegen bij de respectievelijke uitgevers.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de site en elke gebruiker die de site bezoekt na publicatie wordt geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd.

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Franse recht en elk geschil over de toepassing en interpretatie ervan wordt voorgelegd aan de handelsrechtbank van Parijs.

Intellectuele eigendom

Alle elementen en content op de Datawords-site zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot logo's, handelsmerken, foto's, video's, teksten, tekeningen, grafieken en presentaties.

Elk type reproductie, verspreiding, kopie, aanpassing of citaat van het geheel of een deel van deze site, via eender welk medium en voor eender welk doel, is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Datawords, tenzij anders vermeld.

Datawords weigert op uitdrukkelijke wijze dat de gehele of gedeeltelijke inhoud van haar site, of een van de elementen die er deel van uitmaken of die erop worden gepubliceerd, worden gebruikt door enige vorm van artificiële intelligentie.

Koppelingen tussen de Datawords-site en externe sites

Voor elke link van een externe site naar de Datawords-site is voorafgaande toestemming nodig van Datawords, die zich het recht voorbehoudt juridische stappen te ondernemen tegen overtreders. Het aanbieden van apps en modules die deze mogelijkheid bieden, staat echter gelijk aan autorisatie door Datawords.

Datawords is niet verantwoordelijk voor links naar deze site vanaf externe sites, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke sites van derden alleen vanwege het bestaan van dergelijke links.

De site bevat links naar andere sites van de Datawords Group, partnersites en/of sites van derden. Datawords heeft geen controle over de sites van derden en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun inhoud of gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot privacy. Datawords kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden op een website waarnaar een van haar gebruikers is doorverwezen.

Datawords is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die op deze manier toegankelijk zijn.

Disclaimer

Datawords werkt de content en systemen van de website regelmatig bij om ervoor te zorgen dat gebruikers de site onder de best mogelijke omstandigheden kunnen openen en gebruiken.

Datawords kan echter niet garanderen dat de op de site gepubliceerde content te allen tijde actueel, volledig, accuraat of compleet is.

De gebruiker is zich er volledig van bewust dat de content van de website uitsluitend ter informatie wordt aangeboden.

Datawords kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder of schade die een gebruiker ondervindt door toedoen van een derde, die met oneerlijke technische praktijken gebruik heeft gemaakt van de op de website gepubliceerde informatie. Het Bedrijf verzekert echter dat het alles in zijn macht zal doen om dergelijke acties tegen te gaan, hoewel het hierbij wordt beperkt door de restricties die inherent zijn aan het internet.

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade, in het bijzonder betreffende de kwaliteit van het internetnetwerk en/of technische configuraties.

De site is ontwikkeld in een technische omgeving gekozen door Datawords en wordt bijgewerkt om de toegankelijkheid te waarborgen. Datawords garandeert echter niet de volledige toegankelijkheid van de website, noch de afwezigheid van fouten of bugs. Iedere internetgebruiker die een navigatieprobleem ondervindt, wordt verzocht de webmaster hiervan per e-mail op de hoogte te stellen, zonder dat Datawords verplicht is het probleem op te lossen.

Datawords kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen, bugs of verslechteringen van een externe module, noch wanneer deze worden veroorzaakt door deze externe module, die de communicatie mogelijk maakt met externe sites/platforms die deze modules exclusief beheren en controleren.

Datawords behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen eenieder die, op welke wijze dan ook, schade toebrengt aan de Datawords-site, hetzij aan de technische structuur, hetzij aan de gepubliceerde inhoud (illegaal kopiëren, hacken, verzenden van schadelijke bestanden, enz.).

© Datawords 2024